Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Goorhuis Installatietechniek BV, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33233903.

Persoonsgegevens

Goorhuis Installatietechniek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Goorhuis Installatietechniek Bv en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Goorhuis Installatietechniek BV verstrekt. Goorhuis Installatietechniek BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw (technische) installatie

Waarom Goorhuis Installatietechniek BV gegevens nodig heeft.

Goorhuis Installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinde:

 • Facturen en aanmaningen.
 • Contact met u op te kunnen nemen voor diverse zaken (zowel telefonisch, schriftelijk
  of per e-mail) zoals: afspraken maken, inlichtingen opvragen/verstrekken, informatie
  betreffende uw installatie.

Daarnaast kan Goorhuis Installatietechniek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Goorhuis Installatietechniek BV de gegevens.

Goorhuis Installatietechniek BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.

Zonder uw toestemming verstrekt Goorhuis Installatietechniek BV uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben, tenzij Goorhuis Installatietechniek BV wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U heeft het recht Goorhuis Installatietechniek BV te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@goorhuis.net. Goorhuis Installatietechniek BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

Beveiliging

Goorhuis Installatietechniek BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijziging van het privacy beleid

Goorhuis Installatietechniek BV past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-todate te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uwpersoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in tedienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De volgende functionele cookies worden gebruikt op deze website:

Naam Beschrijving
wordpress_*, wp-* Deze cookie(s) worden geplaatst door het wordpress cms en worden gebruikt om bijvoorbeeld te kijken of je bent ingelogd op deze website
Google Wij gebruiken ReCaptcha om spam tegen te gaan

+31 (0) 20 410 96 00

Contactweg 45 1014 AN Amsterdam

  Naam (verplicht)

  Adres/Postcode/Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Email (verplicht)

  Onderwerp (verplicht)

  Bericht (verplicht)

  Ik accepteer de privacyverklaring